Do you have any questions?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877

Haben sie fragen?


Shoda materiálu

Andreas Weudmann +49 661 6003 9730 +49 661 6003 9730

Insert your alternative text
Životní prostředí a bezpečnost

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti

Úspěšná firma se vyznačuje také tím, že se neorientuje pouze sama na sebe, ale přebírá zodpovědnost za prostředí okolo ní. Ochrana životního prostředí a zdrojů je proto již více než 30 let pevnou součástí naší společnosti. V posledních letech jsme vykonali mnoho pro zachování zdrojů a dodržování zákonných a jiných požadavků týkajících se životního prostředí a snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí.

Wir übernehmen Verantwortung!

Kromě jiného: Naše životní prostředí nám leží na srdci

Všechny naše procesy plánujeme, sledujeme a vyhodnocujeme z hlediska jejich významu pro životní prostředí. Certifikát DIN EN ISO 14001 jsme získali již v roce 1999.

Náš současný systém energetického managementu je založen na normě DIN EN ISO 50001, která je certifikována do roku 2020.


Systém environmentálního managementu DIN EN ISO 14001

My všichni, management a zaměstnanci společnosti JUMO GmbH & Co. KG, jsme si již mnoho let vědomi své odpovědnosti chránit lidi a životní prostředí. To platí jak v našem soukromém prostředí, tak v naší společnosti.

Download

Energetický management

Spoléháme na energeticky účinná řešení a procesy, abychom chránili klima a zdroje, a neustále sledujeme spotřebu energie. Energie potřebná k výrobě je tak nízká, že jsme v roce 2020 nahradili náš systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50001 energetickým auditem podle normy DIN EN 16247. V rámci zákona o energetické účinnosti 2025, který vstupuje v platnost, právě zavádíme odpovídající opatření, jako je certifikace podle DIN EN ISO 50001 nebo DIN EN ISO 14001 EMAS. Do té doby bude předchozí certifikát považován za fiktivní energetický audit v souladu s pokyny BAFA.

Download

JUMO využívá solární energii s vlastním fotovoltaickým systémem

Zakládající člen Hesenské ekologické aliance

Jako zakládající člen Hesenské ekologické aliance se JUMO rovněž zapojuje do dialogu mezi obchodem a správou, aby provozní ochrana životního prostředí byla co nejúčinnější. Stejně jako ekologická aliance sleduje JUMO především 6 cílů:

• Zatraktivnit rámcové podmínky pro Hesensko
• Posílení osobní odpovědnosti hesenských společností
• Zajistit pro spolkovou zemi vysoký ekologický standard
• Omezit legislativu v oblasti životního prostředí na nezbytnou míru
• Kooperativně a udržitelně sladit politiku životního prostředí
• Podporovat ochranu životního prostředí a klimatu v obcích

Environmentální aliance

Členský certifikát

Download

Pohoří Rhön s nádhernou přírodou přímo u nás: to chceme zachovat po celém světě!

100 společností pro ochranu klimatu — JUMO je u toho!

Udržitelné hospodářství je dnes nezbytné. Hesenskou strategií udržitelného rozvoje vytvořila spolková země Hesensko platformu, na které mohou spolupracovat různé skupiny společnosti – firmy, obce, školy.

Jedním z cílů je přimět alespoň 100 společností, aby se zavázaly k větší ochraně klimatu a představily své aktivity a plány na snižování CO2 v akčním plánu. JUMO již téměř 12 let dokumentuje svůj závazek k ochraně životního prostředí svým systémem environmentálního managementu podle DIN EN ISO 14001.

Bylo proto logické, že JUMO také podepsalo chartu ochrany klimatu, aby prokázalo, že JUMO bude i nadále klást vysokou prioritu na zachování zdrojů, a tím i ochraně klimatu i v budoucnu.


Ochrana klimatu

Charta 100 společností

Download

WEEE

JUMO z velké části vyrábí zařízení měřicí, řídicí a regulační techniky. V roce 2005 společnost ear klasifikovala naše produkty jako kontrolní a monitorovací nástroje pro komerční použití (b2b).

Zákon o obalech

Jako výrobce obalů podléhající systémové účasti splňuje společnost JUMO požadavky Zákona o obalech §9, který je platný od 1. ledna 2019. To zahrnuje povinnost registrace v "Centrálním registru obalů - ZSVR" (Zentralen Stelle Verpackungsregister) a také účast v jednom z duálních systémů v Německu.
Registrační číslo ZSVR JUMO: DE 1913076530788

Vrácení odpadního zařízení

V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nabízí společnost JUMO možnost vracení odpadních zařízení. Výslovně upozorňujeme, že v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být programy a data uložená v zařízeních předem vymazána z důvodu ochrany dat.

Vrácení odpadního zařízení prosím registrujte na e-mail: ehs@jumo.net. Přepravní náklady vrácené zásilky nese odesílatel.

Máte nějaké dotazy?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die geistige und körperliche Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Daher legen wir großen Wert auf eine sichere Gestaltung unserer Arbeitsplätze und Prozesse und gewährleisten die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu zählen u. a. die Vermeidung arbeitsbedingter Gefährdungen und die Minimierung von SGA-Risiken durch die Einführung wirksamer Präventions und Schutzmaßnahmen. Schließlich ermöglicht nur eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit eine Anpassung an die Änderungen der Arbeitswelt.

In diesem Zusammenhang wurde unser Managementsystem für Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz in 2023 mit den bereits etablierten Managementsystemen für Qualität, Umwelt und Energie zu einem integrierten Managementsystem zusammengeführt.Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem

DIN ISO 45001:2018

Download

Haben Sie Fragen?


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Thomas Scholz +49 661 6003 9535 +49 661 6003 9535

RoHS

S certifikací DIN EN ISO 14001 se JUMO od roku 1999 zavázalo k ochraně životního prostředí. Nad rámec zákonných požadavků podniká JUMO četné aktivity, zejména v oblastech vývoje a výroby, aby se v našich produktech a při jejich výrobě pokud možno vyhnulo používání nebezpečných látek a šetřily se omezené zdroje.

Směrnice EU 2011/65/EU (RoHS II), která vstoupila v platnost v červnu 2011 a byla implementována v Německu prostřednictvím nařízení o materiálu pro elektrická a elektronická zařízení, rozděluje elektrická a elektronická zařízení do různých kategorií. Produktová řada JUMO byla dříve definována ve skupině 9 „Průmyslové přístroje pro sledování a regulaci“ a byla vyňata ze směrnice RoHS.

Od 22. července 2017 tato výjimka odpadá bez náhrady. Všechny produkty nyní plně podléhají platným směrnicím RoHS a jsou nyní také čistě právně v souladu s RoHS.

Velká část sortimentu zahrnuje také označení CE. Nicméně navzdory shodě RoHS nesplňují senzory požadavky na označení CE v souladu s prohlášením o shodě EU, protože je třeba je považovat za komponenty.

Na požádání Vám také rádi potvrdíme v souvislosti s produktem, že odpovídající zařízení splňují směrnice RoHS a případně také prohlášení o shodě EU.


REACH

Dne 1. června 2007 vstoupil v platnost REACH, nový zákon o chemických látkách, který platí v celé Evropě. Tento zákon má učinit výrobce a dovozce chemikálií odpovědnými za bezpečné nakládání s jejich látkami. Tato dohoda se však týká i následných uživatelů.

Jsme výrobci přístrojů pro měřicí a regulační techniku ​​a nevztahuje se na nás tedy REACH s ohledem na registraci našich výrobků. Nejsme výrobcem chemických látek a podle současného stavu znalostí ani dovozcem těchto látek ze zemí mimo EU.

S našimi dodavateli jsme si vyjasnili, do jaké míry jsme jako uživatelé nebezpečných látek v našich výrobních procesech zapojeni do registračních postupů v souladu s REACH. Bylo nám potvrzeno, že příslušné látky byly zaregistrovány. Vzhledem k tomu, že seznam kandidátů REACH je nyní každoročně revidován, můžeme na požádání potvrdit shodu s REACH.

Pokud jsou látky uvedené v aktuálním nařízení REACH (SVHC – látky vzbuzující mimořádné obavy) obsaženy v našich produktech nad povolené limitní hodnoty, naši zákazníci budou okamžitě informováni — v souladu s čl. 33 nařízení EU o chemikáliích 1907/2006.

Konfliktní minerály

Na základě zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, který přijala SEC (americká komise pro cenné papíry) - podle něhož jsou všechny společnosti působící na amerických burzách povinny zveřejňovat informace o původu "konfliktních minerálů" (včetně cínu, tantalu, wolframu a zlata) z oblastí v DR Kongo/Afrika a okolí - se společnost JUMO jako dodavatel různých amerických společností podílí na dodržování všech platných zákonných ustanovení a předpisů.

Máte nějaké otázky?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pavel Novák +420 774 680 877 +420 774 680 877