Insert your alternative text
Životní prostředí a bezpečnost

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti

Úspěšná firma se vyznačuje také tím, že se neorientuje pouze sama na sebe, ale přebírá zodpovědnost za prostředí okolo ní. Ochrana životního prostředí a zdrojů je proto již více než 30 let pevnou součástí naší společnosti. V posledních letech jsme vykonali mnoho pro zachování zdrojů a dodržování zákonných a jiných požadavků týkajících se životního prostředí a snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí.

Kromě jiného: Naše životní prostředí nám leží na srdci

Plánujeme, sledujeme a vyhodnocujeme naše procesy s ohledem na jejich environmentální význam. Již v roce 1999 jsme byli schopni provést certifikaci DIN EN ISO 14001 a 2 roky po vydání normy týkající se energetického managementu DIN EN ISO 50001 v roce 2013 jsme rovněž získali příslušnou certifikaci. Spolu se systémem managementu kvality jsou tyto certifikace nezbytnou součástí našich obchodních aktivit.

Zjistěte více o certifikátech 14001 a 50001.

Systém environmentálního managementu DIN EN ISO 14001

My všichni, management a zaměstnanci společnosti JUMO GmbH & Co. KG, jsme si již mnoho let vědomi své odpovědnosti chránit lidi a životní prostředí. To platí jak v našem soukromém prostředí, tak v naší společnosti.

Download

Energetický management

Zajištění toho, aby energeticky účinné produkty JUMO spotřebovávaly při výrobě málo energie, je pro nás důležitým příspěvkem k ochraně klimatu a zachování přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu jsme v posledních letech důsledně instalovali systém sledování naší spotřeby energie ve společnosti a zlepšování energetické účinnosti našich procesů.

Množství energie, které JUMO spotřebuje na výrobu našich produktů, je tak nízké, že jsme se v roce 2020 rozhodli nahradit systém energetického managementu podle DIN EN ISO 50001 energetickým auditem podle DIN EN 16247. Energetický audit provedeme do 28. května 2024. Do té doby je poslední certifikát dohledového auditu systému energetického managementu považován za fiktivní energetický audit v souladu s vyjádřeními BAFA.

Download

JUMO využívá solární energii s vlastním fotovoltaickým systémem

Zakládající člen Hesenské ekologické aliance

Jako zakládající člen Hesenské ekologické aliance se JUMO rovněž zapojuje do dialogu mezi obchodem a správou, aby provozní ochrana životního prostředí byla co nejúčinnější. Stejně jako ekologická aliance sleduje JUMO především 6 cílů:

• Zatraktivnit rámcové podmínky pro Hesensko
• Posílení osobní odpovědnosti hesenských společností
• Zajistit pro spolkovou zemi vysoký ekologický standard
• Omezit legislativu v oblasti životního prostředí na nezbytnou míru
• Kooperativně a udržitelně sladit politiku životního prostředí
• Podporovat ochranu životního prostředí a klimatu v obcích

Environmentální aliance

Členský certifikát

Download

Pohoří Rhön s nádhernou přírodou přímo u nás: to chceme zachovat po celém světě!

100 společností pro ochranu klimatu — JUMO je u toho!

Udržitelné hospodářství je dnes nezbytné. Hesenskou strategií udržitelného rozvoje vytvořila spolková země Hesensko platformu, na které mohou spolupracovat různé skupiny společnosti – firmy, obce, školy.

Jedním z cílů je přimět alespoň 100 společností, aby se zavázaly k větší ochraně klimatu a představily své aktivity a plány na snižování CO2 v akčním plánu. JUMO již téměř 12 let dokumentuje svůj závazek k ochraně životního prostředí svým systémem environmentálního managementu podle DIN EN ISO 14001.

Bylo proto logické, že JUMO také podepsalo chartu ochrany klimatu, aby prokázalo, že JUMO bude i nadále klást vysokou prioritu na zachování zdrojů, a tím i ochraně klimatu i v budoucnu.


Ochrana klimatu

Charta 100 společností

Download

Bezpečné produkty pro dobré potraviny

JUMO vyrábí zařízení, která se používají při výrobě potravin. Jsme si samozřejmě vědomi odpovědnosti, že zde musí panovat naprostá bezpečnost a hygiena. Proto je samozřejmé, že naše produkty splňují nejvyšší standardy a potravinářské normy.

Pekárna

Náš denní chléb: S výrobou pomáhají přístroje JUMO

Plnící linka

Člověk nežije jen chlebem: Výrobky JUMO zajišťují hygienickou výrobu a stáčení nápojů

Potravinový zákon

Naše výrobky splňují následující právní předpisy:

  • Nařízení ES 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
  • Nařízení EU 2016/1416 (EU 10/2011) o materiálech a předmětech
    vyrobených z plastu určených pro styk s potravinami
  • Nařízení EG 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály
    a předměty, které jsou určeny pro styk s potravinami

Prohlášení o shodě s potravinovým právem

Materiály použité v našich výrobcích jsou vhodné pro styk s potravinami. Materiály jsou vyráběny podle „správné výrobní praxe“ tak, aby při správném použití neuvolňovaly do potravin žádné složky.

Download

RoHS

S certifikací DIN EN ISO 14001 se JUMO od roku 1999 zavázalo k ochraně životního prostředí. Nad rámec zákonných požadavků podniká JUMO četné aktivity, zejména v oblastech vývoje a výroby, aby se v našich produktech a při jejich výrobě pokud možno vyhnulo používání nebezpečných látek a šetřily se omezené zdroje.

Směrnice EU 2011/65/EU (RoHS II), která vstoupila v platnost v červnu 2011 a byla implementována v Německu prostřednictvím nařízení o materiálu pro elektrická a elektronická zařízení, rozděluje elektrická a elektronická zařízení do různých kategorií. Produktová řada JUMO byla dříve definována ve skupině 9 „Průmyslové přístroje pro sledování a regulaci“ a byla vyňata ze směrnice RoHS.

Od 22. července 2017 tato výjimka odpadá bez náhrady. Všechny produkty nyní plně podléhají platným směrnicím RoHS a jsou nyní také čistě právně v souladu s RoHS.

Velká část sortimentu zahrnuje také označení CE. Nicméně navzdory shodě RoHS nesplňují senzory požadavky na označení CE v souladu s prohlášením o shodě EU, protože je třeba je považovat za komponenty.

Na požádání Vám také rádi potvrdíme v souvislosti s produktem, že odpovídající zařízení splňují směrnice RoHS a případně také prohlášení o shodě EU.


Prohlášení RoHS

Směrnice 2011/65 EU a 2015/863/EU

Download

China RoHS

V pokračování našeho závazku k ochraně životního prostředí, na základě certifikace z roku 1999 podle DIN EN ISO 14001, jsme přijali všechna nezbytná interní opatření, abychom byli schopni splnit nové čínské předpisy RoHS platné od 1. července 2016. To zahrnuje odpovídající označení a uložení tabulky škodlivých látek na našich webových stránkách.

JUMO definuje celý svůj sortiment jako dodávku komponentů zákazníkovi pro další použití a zpracování v různých systémech. V tomto smyslu není označení produktů podle China RoHS nezbytně nutné, ale vždy je vyžadována tabulka škodlivých látek.

Příslušné návody k obsluze, typové listy nebo schválení pro skupiny výrobků naleznete jako obvykle na našich webových stránkách. Zde je uložena klasifikace označení „e“ nebo „20“ a související tabulka škodlivých látek podle China-RoHS. Datum výroby (rok) najdete na typovém štítku nebo v průvodních dokumentech.

Prohlášení China RoHS

Prohlášení a označení podle SJ/T 11364-2014

Download

REACH

Dne 1. června 2007 vstoupil v platnost REACH, nový zákon o chemických látkách, který platí v celé Evropě. Tento zákon má učinit výrobce a dovozce chemikálií odpovědnými za bezpečné nakládání s jejich látkami. Tato dohoda se však týká i následných uživatelů.

Jsme výrobci přístrojů pro měřicí a regulační techniku ​​a nevztahuje se na nás tedy REACH s ohledem na registraci našich výrobků. Nejsme výrobcem chemických látek a podle současného stavu znalostí ani dovozcem těchto látek ze zemí mimo EU.

S našimi dodavateli jsme si vyjasnili, do jaké míry jsme jako uživatelé nebezpečných látek v našich výrobních procesech zapojeni do registračních postupů v souladu s REACH. Bylo nám potvrzeno, že příslušné látky byly zaregistrovány. Vzhledem k tomu, že seznam kandidátů REACH je nyní každoročně revidován, můžeme na požádání potvrdit shodu s REACH.

Pokud jsou látky uvedené v aktuálním nařízení REACH (SVHC – látky vzbuzující mimořádné obavy) obsaženy v našich produktech nad povolené limitní hodnoty, naši zákazníci budou okamžitě informováni — v souladu s čl. 33 nařízení EU o chemikáliích 1907/2006.

Prohlášení REACH

EU 1907/2006

Download

Informace o REACH / SVHC olovo

V červnu 2018 bylo na seznam kandidátů REACH přidáno olovo. Článek 33 nařízení REACH ES 1907/2006 stanoví povinnost poskytovat informace. Potenciálně toxické vlastnosti olova jako chemického prvku jsou v průmyslu dobře známy a zohledňovány, např. v legislativě ochrany práce.


REACH/článek 33 SVHC olovo

Informace k nařízení REACH SVHC olovo EG 1907/2006

Download

Konfliktní minerály

Na základě zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, který přijala SEC (americká komise pro cenné papíry) - podle něhož jsou všechny společnosti působící na amerických burzách povinny zveřejňovat informace o původu "konfliktních minerálů" (včetně cínu, tantalu, wolframu a zlata) z oblastí v DR Kongo/Afrika a okolí - se společnost JUMO jako dodavatel různých amerických společností podílí na dodržování všech platných zákonných ustanovení a předpisů.

Konfliktní minerály

Prohlášení JUMO

Download

WEEE

JUMO z velké části vyrábí zařízení měřicí, řídicí a regulační techniky. V roce 2005 společnost ear klasifikovala naše produkty jako kontrolní a monitorovací nástroje pro komerční použití (b2b).

WEEE

ear registrace

Download

WEEE

Směrnice 2012/19 EU

Download

Zákon o obalech

Jako výrobce obalů podléhající systémové účasti splňuje společnost JUMO požadavky Zákona o obalech §9, který je platný od 1. ledna 2019. To zahrnuje povinnost registrace v "Centrálním registru obalů - ZSVR" (Zentralen Stelle Verpackungsregister) a také účast v jednom z duálních systémů v Německu.
Registrační číslo ZSVR JUMO: DE 1913076530788

Zákon o obalech

Prohlášení o souladu se zákonem o obalech

Download

Vrácení odpadního zařízení

V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nabízí společnost JUMO možnost vracení odpadních zařízení. Výslovně upozorňujeme, že v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být programy a data uložená v zařízeních předem vymazána z důvodu ochrany dat.

Vrácení odpadního zařízení prosím registrujte na e-mail: ehs@jumo.net. Přepravní náklady vrácené zásilky nese odesílatel.