Insert your alternative text

Všeobecné obchodní podmínky

JUMO Měření a regulace s.r.o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno

Telefon: +420 541 321 113
Fax: +420 541 211 520
E-Mail: info.cz@jumo.net
Internet: www.jumo.cz

Zápis v obchodním rejstříku:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oodíl C, vložka 37638
IČO: 26219981, DIČ: CZ26219981
CZ - 603 00 Brno

Bankovní spojení:

účet CZK:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 8010-0103430273/0300
IBAN: CZ87 0300 0080 1001 0343 0273, BIC: CEKOCZPP
účet EUR:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 43027280/0300
IBAN: CZ73 0300 1712 8001 0343 0273, BIC: CEKOCZPP

Všeobecné obchodní podmínky

(PDF 236 kByte) vydání 04/2024

Download

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsa­hují obecná ujednání, týkající se postupu při uzavírání smluv a obsahu smluvních vztahů u smluv o koupi (dále jen „smlouva o koupi“) a u smluv o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich smluvního vztahu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují a jsou závazné pro obchody mezi smluvními stranami kupní smlouvy a smlouvy o dílo, kdy na jedné straně vystupuje jako prodávající či zhotovitel společnost JUMO Měření a regulace s.r.o., IČ: 26219981, DIČ: CZ26219981, se sídlem Brno, Křídlovická 943/24a, PSČ 603 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37638, a na druhé straně vystupuje kupující či objednatel.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Základní ustanovení

Smluvními stranami jsou v případě smlouvy o koupi prodávající a kupující a v případě smlouvy o dílo zhotovitel a objednatel.

Prodávajícím či Zhotovitelem (dále v obou případech také jen „Prodávající“) je obchodní společnost JUMO Měření a regulace s.r.o., IČ: 262 19 981, DIČ: CZ26219981, se sídlem Brno, Křídlovická 943/24a, PSČ 603 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37638. Společnost JUMO Měření a regulace s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smluv jedná v rámci své obchodní činnosti, resp. společnost JUMO Měření a regulace s.r.o. je podnikatelem, který dodává Kupujícímu výrobky či Objednateli dílo.

Osobami oprávněnými jednat za Prodávajícího/Zhotovitele ve věci smluvních ujednání jsou jednatel Prodávajícího a dále zaměstnanci Prodávajícího, kteří jsou k tomuto oprávněni dle sjednané náplně práce.

Kupujícím či Objednatelem (dále v obou případech také jen „Kupující“) se rozumí s ohledem na platnou právní úpravu Kupující, který je Podnikatel, případně Objednatel, který je Podnikatel. Kupujícím či Objednatelem může být pouze osoba, která vystupuje v postavení Podnikatele při své podnikatelské činnosti.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Smlouvou o koupi se rozumí závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní oproti závazku kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Objednávkou na odvolávku se rozumí objednávka učiněná na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy či rámcové smlouvy o dílo v souladu s ujednáními obsaženými v této rámcové smlouvě.

Obchody se dále rozumí smluvní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami na základě smlouvy o koupi či na základě smlouvy o dílo.

Zbožím se dále rozumí věc, která je předmětem koupě či dílo.

Zbožím kritickým z výrobně technického hlediska se rozumí zboží vyráběné či dodávané ve větších sériích, přičemž hodnota jednoho kusu takového zboží je nepoměrně nižší než celková hodnota dodávaného zboží.

Expedicí se rozumí okamžik, kdy je zboží vypraveno ze sídla Prodávajícího, případně připraveno k osobnímu vyzvednutí Kupujícím.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

3. Smlouva

3.1. Vznik kupní smlouvy

K uzavření Smlouvy o koupi mezi Prodávajícím a Kupujícím může dojít:

a) písemným potvrzením objed­návky Kupujícího,

b) podpisem písemné Smlouvy o koupi.

Objednávka může být písemná, doručená druhé straně prostřednictvím pošty, elektronicky, přes datovou schránku nebo osobně předáním, telefonická či ústní. Smlouva o koupi vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace objednávky Kupujícího, doručené zpět Kupujícímu a potvrzené osobou oprávněnou jednat za Prodávajícího, a to vše ve lhůtě 5 dnů, způsobem, kterým byla doručena, případně bude v téže lhůtě Kupujícímu sdělena předpokládaná lhůta potvrzení objednávky. Nebude-li objednávka Kupujícího potvrzena Prodávajícím ve shora uvedené lhůtě, má se za to, že nebyla přijata. Pozdní přijetí má účinky včasného přijetí, jestliže Kupující o takové akceptaci bez odkladu alespoň ústně vyrozumí Prodávajícího, s tím, že přijetí považuje za včasné.

Pokud Prodávající neakceptuje nabídku bezvýhradně, smluv­ní vztah nevzniká. V případě, že Prodávající připojí k objednávce, resp. návrhu smlouvy své protinávrhy nebo dodatky, vzniká smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto návrhů ze stra­ny Kupujícího.

Obsah objednávky a jejího potvrzení má přednost před dalšími ujednáními smluvních stran. Podklady, které tvoří základ nabídky nebo přijetí objednávky, jako obrázky, výkresy, rozměry atd., jsou rozhodující pouze rámcově, pokud nejsou výslovně označeny za závazné.

Minimální hodnota obchodu v případě kupní smlouvy je ve výši 1.000,- Kč za zboží, které má být předmětem koupě.

U zboží kritického z výrobně technického hlediska si Prodávající vyhrazuje, a to nezávisle na objednávce Kupujícího dodat a vyúčtovat minimální počet kusů zboží, přičemž z tohoto důvodu může tedy docházet k dodávkám většího než objednaného počtu kusů zboží, které má Kupující povinnost odebrat a zaplatit jeho cenu.

Objednávky na odvolávku jsou přijímány pouze se lhůtou pro vyzvednutí zboží ujednanou v rámcové smlouvě. Pokud k vyzvednutí zboží nedojde během sjednaného období, je Prodávající oprávněn zboží bez dalšího vyrozumění Kupujícího předat k expedici nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, a to včetně dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3.2. Vznik smlouvy o dílo

K uzavření Smlouvy o dílo mezi Zhotovi­telem a Objednatelem může dojít:

a) písemným potvrzením objed­návky Objednatele,

b) podpisem písemné Smlouvy o dílo.

Objednávka může být písemná, doručená druhé straně prostřednictvím pošty, elektronicky, přes datovou schránku nebo osobně předáním, telefonická či ústní. Smlouva o dílo vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace objednávky Zhotovitelem, doručené zpět Objednateli a potvrzené osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele, a to vše ve lhůtě 5 dnů, způsobem, kterým byla doručena, případně bude v téže lhůtě Kupujícímu sdělena předpokládaná lhůta potvrzení objednávky, případně bude v téže lhůtě Objednateli sdělena předpokládaná lhůta potvrzení objednávky. Nebude-li objednávka Zhotovitelem potvrzena, má se za to, že nebyla přijata. Pozdní přijetí má účinky včasného přijetí, jestliže Objednatel o takové akceptaci bez odkladu alespoň ústně vyrozumí Zhotovitele, s tím, že přijetí považuje za včasné.

Pokud Zhotovitel neakceptuje nabídku bezvýhradně, smluv­ní vztah nevzniká. V případě, že Zhotovitel připojí k objednávce, resp. návrhu smlouvy své protinávrhy nebo dodatky, vzniká smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto návrhů ze stra­ny Objednatele.

Minimální hodnota obchodu v případě smlouvy o dílo je ve výši 2.500,- Kč za dílo, které má být předmětem smlouvy o dílo.

U zboží kritického z výrobně technického hlediska si Zhotovitel s ohledem na povolenou odchylku chybovosti vyhrazuje, a to nezávisle na objednávce Objednatele dodat a vyúčtovat případný malý nadpočet i menší počet kusů takového zboží, přičemž z tohoto důvodu může tedy docházet k dodávkám většího než objednaného počtu kusů zboží, které má Objednatel povinnost odebrat a zaplatit jeho cenu.

3.3. Výhrada vlastnického práva

Prodávající si v souladu s ust. § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyhrazuje ke zboží vlastnické právo, Kupující se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením ceny, a to i v případě, kdy Kupující využije sjednané možnosti pozdější splatnosti ceny.

Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být ani zastaveno ani použito pro zajišťovací převod vlastnického práva.

Zpracováním zboží s výhradou vlastnického práva vzniká Prodávajícímu spoluvlastnictví k takto vzniklé věci.

V případě dalšího prodeje zboží či zpracovaného zboží Kupujícím se považuje pohledávka Kupujícího za třetí osobou z titulu kupní ceny za postoupenou Prodávajícímu.

Ve všech případech uplatnění výhrady vlastnického práva lze u zboží vzatého zpět ze sjednané kupní ceny odečíst pouze hodnotu zboží vzatého zpět po jeho zhodnocení a odečtení nákladů na přepracování.

3.4. Společná ujednání k Obchodům

Nabídka ze strany Prodávajícího je vždy nezávazná. K platnému sjednání smlouvy je třeba výslovného souhlasu s přijetím této nezávazné nabídky, přičemž přijetí nabídky obsahující jakékoli odchylky od obsahu návrhu či přiložených podmínek zakládá protinávrh, není-li v průběhu jednání výslovně dohodnuto jinak.

Odkáže-li Kupující v předložené objednávce nebo při uzavření smlouvy na své obchodní podmínky, které odporují těmto VOP, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obojí obchodní podmínky nejsou v rozpo­ru. Vzájemně rozporné nebo neurčité ustanovení obchod­ních podmínek se neuplatní. To platí i v případě, že takový postup obchodní podmínky Kupujícího vylučují. Kterákoli ze smluvních stran však může do 3 (tří) kalendářních dnů po akceptaci nabídky písemně sdělit druhé straně, že tento po­stup odmítá. V takovém případě smlouva uzavřena není.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními dodatky, kte­ré musí být jako takové označeny a právoplatně podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají stejnému smluvnímu režimu jako Smlouva.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li,
pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu. Volba obalu zboží, balení pro přepravu a sjednání a případná výše pojištění je v kompetenci Prodávajícího.

Konzultace s potenciálním Kupujícím či s Kupujícím týkající se především používání zboží, je pro Prodávajícího závazná pouze tehdy, pokud byla ze strany Prodávajícího poskytnuta písemně nebo pokud byla ústní konzultace či poradenství písemně ze strany Prodávajícího potvrzena. Za vhodnost zboží pro zamýšlené účely Kupujícího odpovídá Prodávající pouze tehdy, pokud je toto výslovně písemně mezi smluvními stranami sjednáno.

4. Ceny, platební a dodací podmínky

4.1. Stanovení ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Je-li zasílána nezávazná nabídka, pak jsou v těchto dokumentech uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny nejsou konečné, tj. neobsahují zákonnou výši DPH, ani případné další daně a poplatky, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Uvedené ceny neobsahují ani náklady na balné, pojištění či případné náklady spojené s dopravou.

Konečnou cenu, tedy cenu včetně nákladů na balné, pojištění, dopravu a také s uvedenou zákonnou výší DPH Prodávající sdělí Kupujícímu v potvrzení objednávky učiněné Kupujícím.

Pokud by se nákladové poměry v průběhu realizace zakázky změnily, vyhrazuje si dodavatel stanovení nové ceny. To platí především pro objednávky/zakázky tzv. na odvolávku.

4.2 Platební podmínky

Spolu s plněním dle smlouvy vystaví Prodávající fakturu – daňový doklad, která bude splatná ve sjednané lhůtě dle dohody smluvních stran pro daný obchod ode dne jejího vystavení, a to v hotovosti v sídle Prodávajícího, případně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře – daňovém dokladu.

Jiný způsob úhrady, než jak je uvedeno v předchozím odstavci, stejně tak jako jinou dobu splatnosti vystavené faktury – daňového dokladu je možné sjednat pouze prostřednictvím písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den, kdy bude připsána cena na bankovní účet Prodávajícího, případně den, kdy byla cena uhrazena v hotovosti Prodávajícímu v jejím sídle.

4.3 Dodací podmínky

Dodací lhůta je uvedena v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

Dodací lhůta začíná běžet okamžikem, kdy Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího, přičemž dodací lhůta je stanovena s ohledem na výrobní situaci tak, aby mohla být dle možností dodržena.

Dodací lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je Kupující v prodlení se svými povinnostmi vůči Prodávajícímu.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje z důvodu nepředvídaných překážek, především případů vyšší moci. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží ani neod­povídá za škodu v případě, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředví­datelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. případy „vyšší moci“). Za vyšší moc se pro účely předmětných smluvních vztahů považují např. živelní pohro­my, nepříznivé klimatické podmínky znemožňující nebo zne­snadňující plnění ze smlouvy. Nastane-li případ tzv. „vyšší moci“ zavazují se smluvní strany upravit smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, má strana, která se vyšší moci dovolala, právo od smlouvy odstoupit.

Pro případ nepředvídatelných událostí, pokud se podstatně změní okolnosti a pro případ, kdy se projeví skutečná nemožnost plnění, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit. Pokud má Prodávající v úmyslu uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ujednáním, musí toto po zjištění dosahu nepředvídatelných událostí neprodleně oznámit Kupujícímu. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího dle tohoto odstavce jsou nároky na náhradu škody Kupujícího z důvodu takového odstoupení v plném rozsahu vyloučeny.

Dílčí dodávky zboží jsou přípustné.

5. Provádění díla, montáž a servisní služby

5.1. Provádění díla

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, řádně a v souladu se všemi platnými právními předpisy, osvědčeními, s technickými a kvalitativními nor­mami, smlouvou a předanými podklady.

Je-li k provedení díla vyžadována součinnost Objednatele (např. dodáním vzorků, předložením projektové dokumenta­ce nebo rozhodnutí správních orgánů, přítomnost na místě, zajištění vstupu a vjezdu do místa zhotovování díla apod.) a Objednatel požadovanou součinnost včas neposkyt­ne, prodlužuje se doba plnění o prodlení Objednatele z titulu pozdního poskytnutí jeho součinnosti. Alternativně si Zhoto­vitel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit dle čl. 9 a uplat­nit na Objednateli cenu prací, vykonaných pro Objednatele ke dni odstoupení, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

Zhotovitel je před započetím díla povinen s vynaložením odborné péče zjistit, zda řádnému provedení díla nebrání žádné skryté překážky. Jejich případnou existenci je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout alternativní řešení. V tomto případě se prodlužují lhůty k provedení díla. V případě, že skryté překážky nemohly být s odbornou péčí zjištěny před započetím díla a Zhotovitel po jejich zjištění bez zbytečného odkladu upozorní Objednate­le na jejich existenci, prodlužuje se rovněž termín provedení díla, a to o dobu od písemného upozornění Objednatele na tyto překážky do jejich odstranění.

Zhotovitel si na vlastní náklady opatří všechny pomůcky, nástroje a materiály nezbytné k provedení díla v souladu se smlouvou.

Zhotovitel si vyhrazuje právo realizovat dílo nebo jeho část prostřednictvím plně kvalifikovaného sub­dodavatele.

5.2. Montáž a servisní služby

Je- li to součástí ujednání mezi smluvními stranami, provádí Prodávající montážní práce a servisní služby dodávaného zboží.

Cena montážních prácí a servisních služeb je hrazena samostatně.

Cena montážních prácí a servisních služeb zahrnuje především cestovní náklady, odlučné a pracovní hodiny včetně příplatků za přesčasy. Doba přípravy, cesty, čekání a cesty zpět je účtována jako doba pracovní.

Montáže související se zabudováním zboží se považují za dokončené provedením zkušebního provozu.

Dojde-li ke zpoždění se sestavením zboží, jeho montáží nebo uvedením zboží do provozu bez zavinění Prodávajícího, pak Kupující hradí všechny náklady za dobu čekání a další nutné cesty.

Provádí-li montáž Kupující nebo jím pověřená třetí osoba, je nutno dbát platných provozních a montážních předpisů Prodávajícího.

6. Předání a převzetí zboží, přechod nebezpečí škody

6.1. Předání a převzetí zboží

K předání zboží může dojít odesláním prostřednictvím držite­le licence k přepravě zásilek na adresu sídla Kupujícího nebo na adresu uvedenou ve smlouvě nebo osobním předáním v sídle Prodávajícího proti podpisu osoby oprávněné jednat za Kupujícího.

Není-li Smlouvou stanoveno jinak, osobní předání se usku­tečňuje v sídle Prodávajícího.

V případě, že si Kupující zboží zaslané prostřednictvím držitele poštovní licence nevy­zvedne a je Prodávajícímu s touto poznámkou vráceno, považuje se zboží za doručené dnem jeho vrácení.

Neurčuje-li způsob předání zboží smlouva výslovně, je volba způsobu doručení ponechána na rozhodnutí Prodávajícího.

Prodávající má právo pojistit přepravní riziko na náklady Kupujícího.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem či telefonicky a následně e-mailem nebo jinou písemnou formou prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud není škodní protokol obstarán ve lhůtě 5 pracovních dnů, jsou vyloučeny nároky Kupujícího na náhradu takto vzniklé škody.

Poškození a ztráty při přepravě jdou k tíži Kupujícího a musejí jím být uplatněny u dopravce.

Řádně objednané a dodané zboží není Prodávajícím přijímáno zpět. V případě odchylného ujednání smluvních stran či dobrovolného zpětného přijetí řádně objednaného a dodaného zboží zpět jdou náklady na skladování, přepravu a ostatní náklady s tímto spojené k tíži Kupujícího.

Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí také tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

6.2. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem expedice zboží, a to i tehdy, jestliže se uskutečňují dílčí dodávky zboží nebo je-li sjednána dodávka franko místo určení. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoliv zboží bylo Prodávajícím připraveno k expedici.

Opozdí-li se expedice v důsledku okolností, které nejsou zaviněny Prodávajícím, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího dnem připravenosti k expedici.

7. Odpovědnost za vady

7.1. Obecná ujednání

Všechno zboží je ze strany Prodávajícího před expedicí podrobeno kontrole.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a to i tehdy, projeví-li se později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Nároky z vad týkající se stavu a množství zboží mohou být Prodávajícím zohledněny pouze tehdy, jestliže jsou tyto Kupujícím uplatněny nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí zboží, a to písemně u Prodávajícího a jsou potvrzeny dopravcem.

Vady na dodaném zboží, které jsou oznámeny během zákonné lhůty pro odpovědnost za vady, podle vlastního uvážení Prodávající opraví nebo provede náhradní dodávku zboží, k čemuž je Prodávající oprávněn také po neúspěšné opravě.

Písemné oznámení vad musí být u zjevných vad provedeno do 14 dnů od předání zboží, u vad skrytých neprodleně, nejpozději do 3 dnů, po jejich zjištění.

Po opravě nebo náhradní dodávce však zaniká Kupujícímu nárok na odstoupení smlouvy.

Odstranitelné vady nezavazují Prodávajícího ke snížení ceny. Vyměněné díly přecházejí do zpět do vlastnictví Prodávajícího a na vyzvání musí být Kupujícím zaslány zpět Prodávajícímu.

Náhradní díly, díly podléhající opotřebení či díly určené k dalšímu zpracování musí být neprodleně po dodání zkontrolovány a případné vady musí být neprodleně oznámeny.

U vad zjistitelných před zabudováním či zpracováním, odpadají po zpracování či zabudování veškeré nároky z odpovědnosti za vady.

Veškeré uplat­ňované výhrady musí obsahovat přesnou specifikaci vady a její rozsah. Prodávající uplatněný nárok z vady posoudí a rozhodne o něm do 30 dní od obdržení.

Nároky Kupujícího z vad se posuzují jako případy nepodstatného porušení smlouvy, není-li Kupujícím prokázán opak.

Pokud Kupující podnítí provedení kontroly zboží dodaného Prodávajícím a uvede vadu, za kterou by Prodávající odpovídal, bude Kupující účtován poplatek za každý zkontrolovaný kus zboží, pokud se zjistí, že se na něm vada nevyskytuje.

Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne nevhodným nebo neodborným či nepřiměřeným používáním v rozporu s pokyny Prodávajícího, vadnou montáží nebo uvedením do provozu Kupujícím či třetími osobami, nerespektováním pokynů obsažených v Prodávajícím dodaném návodu ke zboží, vadným nebo nedbalým zacházením se zbožím, přirozeným opotřebením zboží, chemickými, elektrochemickými či elektrickými vlivy působícími na zboží či Prodávajícím nepovolenými změnami na zboží.

Prodávající dále neodpovídá za škodu, která vznikne nevhodným či neodborným zacházením se zbožím, chybným umístěním zboží a přílišným namáháním zboží a přirozeným opotřebením.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodané zboží nemusí splňovat podmínky stanovené jinými právními předpisy než právními předpisy České republiky. Za případné škody s tímto související nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

7.2. Zvláštní ujednání týkající nároků z vad díla

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel je při převzetí dokončeného díla nebo jeho části povinen si je řádně prohlédnout a zkontrolovat parametry, množství a jakost provedení díla.

Dílo je dokončeno i v pří­padě existence vad, které nebrání, aby sloužilo svému účelu. Dokončené dílo je objednatel povinen převzít.

U zjevných vad je Objednatel povinen uplatnit nároky z vad písemně u Zhotovitele, a to ihned při převzetí díla, v pří­padě doručení díla prostřednictvím držitele poštovní licence či dopravce, nej­později do 3 kalendářních dnů od jeho doručení, jinak právo z odpovědnosti za vadné plnění nemůže být přiznáno.

Zhoto­vitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. V pří­padě, že Objednatel zjistí později jiné než zjevné vady na díle, je o tom povinen neprodleně informovat Zhotovitele, a to písemně.

8. Sankce

Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou faktury – daňového dokladu je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení Kupujícího s úhradou ceny. Takto sjednaná smluvní pokuta není paušalizovaným vyjádřením případného nároku na náhradu škody, nákladů spojených s vymáháním pohledávky, ani úroku z prodlení a tyto nejsou tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčeny. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování ze strany Prodávajícího.


V případě, že Kupující neplní řádně a včas své platební povinnosti nebo zastaví své platby, stávají se k tomu dni splatné v plné výši veškeré závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu. V takovém případě je Prodávající oprávněn uplatnit zadržovací právo u dosud nezaplaceného a neexpedovaného zboží, případně požadovat úhradu za dodávku dalšího objednaného zboží předem.

Pro případ porušení povinnosti ze smlouvy ze strany Kupujícího týkajícího se porušení ochrany autorského práva či povinností souvisejících s nakládáním s licencí je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení povinností ze strany Kupujícího. Takto sjednaná smluvní pokuta není paušalizovaným vyjádřením případného nároku na náhradu škody, nákladů spojených s vymáháním pohledávky, ani úroku z prodlení a tyto nejsou tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčeny. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování ze strany Prodávajícího.

9. Ukončení smlouvy

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případech podstat­ného porušení smluvních ujednání ze strany Kupujícího, za které se považuje prodlení Kupujícího s poskytnutím ne­zbytné součinnosti nebo neposkytnutí sjednané zálohy po dobu delší než 15 dnů po odeslání písemného upozornění Kupujícímu o porušení této povinnosti.

Dále je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je Kupující v li­kvidaci, nebo bylo v rámci insolvenčního řízení týkajícího se Kupujícího vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případech, kdy dojde k zastavení plateb ze strany Kupujícího, obstavení účtu Kupujícího nebo poskytne-li Kupující o sobě či poměrech, které se Kupujícího týkají, nepravdivé informace.

Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy odstoupením z důvodů, za které odpovídá Kupující, je Prodávající opráv­něn požadovat cenu zboží pro Kupujícího částečně či zcela vyrobeného, čímž není dotčen jeho nárok na náhradu vzniklé škody.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

Prodávající je povinen neprodleně vrátit veškeré podklady a dokumentaci obdržené od Kupujícího.

Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou lze ukončit pí­semnou dohodou smluvních stran či jednostrannou výpovědí kterékoliv smluvní strany ve tříměsíční výpovědní lhůtě, po­čínající prvým dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

U smlouvy s opakovaným nebo trvajícím plněním uzavírané na dobu určitou platí, není-li v ní ujednáno jinak, že se doba trvání této smlouvy prodlužuje o jeden kalendářní rok, po­kud některá ze stran neučiní vůči straně druhé ve lhůtě mini­málně jednoho měsíce přede dnem, jímž má doba trvání této smlouvy skončit, projev vůle smlouvu neprodlužovat.

10. Software

10.1. Obecná ustanovení

Prodávající spolu s některým zbožím postupuje na Kupujícího softwarové produkty pro průmyslovou automatizaci (pohony, měření, spínání, řízení, ovládání).

Prodávající však nemá povinnost poskytovat softwarové servisní služby. Poskytování takových služeb musí být mezi smluvními stranami zvláštně ujednáno.

Při postoupení software prostřednictvím elektronických komunikačních médií (např. přes internet) přechází nebezpečí škody na věci okamžikem, kdy software opustí oblast vlivu Prodávajícího (např. jeho server při stahování dat a programů).

Dokumentaci náležející k software, je Kupujícímu poskytována odděleně od software, ledaže by z potvrzení objednávky vyplývalo, že dokumentace bude dodána společně se software.

10.2. Jednoduchá licence

Kupujícímu jsou dle potvrzení objednávky nebo softwarového produktového listu přiznána sjednaná užívací práva k software.

Prodávající poskytuje Kupujícímu časově neomezené a nevýlučné právo používat software se zbožím vyjmenovaným v potvrzení objednávky nebo v softwarovém produktovém listu, přičemž každý Kupujícímu postoupený software smí být současně užíván vždy pouze na jednom kusu zboží - přístroje (jednoduchá licence). Pokud se u jednoho přístroje vyskytuje více pracovišť, na kterých lze software využívat samostatně, pak se jednoduchá licence vztahuje pouze k jednomu pracovišti.

Kupující smí vytvářet kopie software, které smějí být používány výhradně pro záložní účely (záložní kopie). Jinak smí Kupující software množit pouze v rámci vícenásobné licence.

Kupující není oprávněn software pozměňovat, zpětně vyvíjet, překládat nebo vyjímat z něj některé části. Kupující nesmí odstraňovat alfanumerická či jiná značení datových nosičů a tyto musí v nezměněné podobě přenášet na záložní kopie.

Prodávající poskytuje Kupujícímu právo postupovat na Kupujícího postoupená užívací práva dále třetím osobám, přičemž toto právo může Prodávající kdykoli odvolat. Pokud Kupující získal software společně se zbožím, pak smí postupovat software k užívání třetími osobami pouze společně s tímto zbožím. Kupující musí s třetí osobou uzavřít písemnou smlouvu, podle které se třetí osoba podrobí závazkům plynoucím z této smlouvy. Pokud Kupující postoupí software třetí osobě, je Kupující odpovědný za dodržování případných požadavků Prodávajícího a je povinen převzít v tomto rozsahu na sebe povinnosti Prodávajícího.

10.3. Vícenásobná licence

Pro využívání software na více kusech zboží - přístrojích nebo na větším počtu pracovišť současně musí mít Kupující vícenásobnou licenci. Předpokladem pro vícenásobnou licenci je přiznání jednoduché licence včetně písemného potvrzení Prodávajícího o počtu přípustných kopií, které Kupující smí vytvořit ze software přenechaného jednoduchou licencí. V rámci vícenásobné licence přísluší Kupujícímu časově neomezené, nevýlučné a nepřenositelné právo vytvořit počet kopií uvedených v písemném potvrzení jakož i vytvořené kopie používat dle pravidel pro jednoduché licence a postupovat k užívání třetím osobám.

Stejné jako využívání software na více přístrojích současně je využívání v sítích na více pracovištích, aniž by zde docházelo k rozmnožování software (síťová licence). Pravidla pro vícenásobné licence platí přiměřeně pro síťové licence. Počet přípustných pracovišť přitom odpovídá počtu přípustných kopií.

Kupující bude dodržovat pokyny týkající se vytváření kopií předané Prodávajícímu společně s vícenásobnou licencí. Kupující je povinen vést záznamy o uchovávání všech kopií a tyto Prodávajícímu na požádání předložit. Kupující je povinen přenášet alfanumerická a jiná značení datových nosičů na všechny kopie v nezměněné podobě.

10.4. Odpovědnost za vady

Smluvní strany se shodují, že není možné vyvinout software tak, aby byl pro všechny podmínky užívání bezchybný. Za vady software jsou považovány takové Kupujícím doložené reprodukovatelné vady spočívající v absenci garantované vlastnosti, nikoli však nepodstatné odchylky příslušné dokumentace. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu prověřitelné podklady z dokumentace o druhu a výskytu odchylek a spolupracovat při vymezování chyb. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které byly způsobeny odchylkou od předpokládaných a v dokumentaci uváděných podmínek použití.

Pokud jsou vadné dodané nosiče dat, může Kupující pouze požadovat, aby Prodávající nahradil vadné nosiče bezvadnými exempláři.

Jinak je Prodávající povinen dle svého uvážení odstranit vadu postoupením nového vydání (update) nebo postoupit novou verzi (upgrade) jako náhradu. Až do postoupení update resp. upgrade dá Prodávající Kupujícímu k dispozici dočasné řešení za účelem „obejití“ vady, pokud je toto s přiměřeným úsilím možné a Kupující již nemůže z důvodu vady software zpracovávat neodkladné úkoly. Pokud se odstranění vady nezdaří, má Kupující právo na snížení ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Pokud Prodávající poskytl Kupujícímu vícenásobnou licenci, pak může Kupující vytvořit z upgrade postoupeného náhradou počet kopií odpovídající vícenásobné licenci.

Zjištění a odstranění vady se provádí dle uvážení Prodávajícího u Kupujícího nebo u Prodávajícího. Pokud Prodávající zvolí odstranění vady u Kupujícího, pak je Kupující povinen poskytnout bezplatně hardware a software jakož i ostatní provozní prostředky spolu s vhodným obslužným personálem, pokud je to zapotřebí, aby bylo odstranění vady provedeno během přiměřené doby. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu podklady a informace potřebné při odstraňování vady, které jsou u Kupujícího k dispozici.

Pokud není vada ohlášená Kupujícím reprodukovatelná, je způsobena vadnou obsluhou Kupujícího nebo je z jiného důvodu vyloučena z odpovědnosti za vady, pak může Prodávající požadovat přiměřenou náhradu za kontrolu software, jakož i náhradu nákladů při tom vzniklých – nákladů na přepravu, cestovné a náklady spojené s pobytem.

Pro software, který Kupující nebo třetí osoba rozšířili přes za tímto účelem předpokládané rozhraní od Prodávajícího, poskytne Prodávající záruku toliko po toto rozhraní.

Prodávající nepřebírá záruku za to, že postoupený software bude v souladu s operačním systémem (prostředím) používaným Kupujícím pro zpracování dat, především se softwarovými a hardwarovými produkty, které jsou u Kupujícího používány.

Kupující musí zavést všechna potřebná, nárokovatelná a splnitelná opatření, aby bylo zabráněno následkům škod v důsledku vad software nebo tyto byly omezeny, především je povinen neprodleně oznamovat Prodávajícímu vady a zajišťovat zálohování programů a dat.

Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu dat a programů a jejich obnovu, pokud této ztrátě nebylo možno zabránit přiměřenými preventivními opatřeními Kupujícího, obzvláště pravidelným vytvářením záložních kopií všech dat a programů, které odpovídá možnému nebezpečí.

11. Ochrana informací

Smluvní strany mohou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy přijít do styku s informacemi, které

a) tvoří obchodní tajemství smluvních stran a/nebo

b) jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění,

c) jsou předmětem autorskoprávní ochrany

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje nezbytně nutné pro zahájení smluvního vztahu s Prodávajícím. Osobní údaje Kupujících zabezpečuje Prodávající proti zneužití.

Smluvní strany jsou oprávněny nakládat s informacemi blíže specifikovanými výše pouze v sou­vislosti s plněním práv a povinností dle smluvního vztahu. Smluvní strany nejsou oprávněny nakládat s informacemi ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby ani jakkoli nakládat s informacemi nad rámec smluvního vztahu. Smluvní strana dále není oprávněna poskytnout výše uvedené informace jakékoli třetí osobě, pokud k tomu nedostane od druhé smluvní strany výslovný předchozí písemný souhlas nebo pokud ji k tomu nezavazuje právní předpis.

12. Dodatečný text v souvislosti s článkem 12g Nařízení Rady (EU) 833/2014

(a) Kupující/dovozce neprodá, nevyveze nebo nereexportuje přímo ani nepřímo do Ruské federace nebo pro použití v Ruské federaci žádné dodané zboží, které spadá do působnosti článku 12g Nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

(b) Kupující/dovozce vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že účel odstavce (a) nebude mařen třetími stranami dále v řetězci obchodů, včetně případných přeprodejců (reexportérů).

(c) Kupující/dovozce zavede a bude udržovat odpovídající monitorovací mechanismus, aby odhalil takové jednání jakýchkoli třetích stran dále v dalším řetězci obchodů, včetně případných přeprodejců (reexportérů), které by mařilo účel odstavce (a).

(d) Jakékoli porušení odstavců (a), (b) nebo (c) bude představovat podstatné porušení smlouvy a dodavatel/vývozce bude mít právo požadovat odpovídající nápravu, mimo jiné včetně: (i) ukončení smlouvy; a (ii) penále ve výši 5 % z celkové hodnoty smlouvy nebo ceny vyváženého zboží, podle toho, která hodnota je vyšší.

(e) Kupující/dovozce je povinen neprodleně informovat Prodávajícího/vývozce o jakýchkoli problémech při aplikaci odstavců (a), (b) nebo (c), včetně všech relevantních činností třetích osob, které by mohly zmařit účel odstavce (a). Kupující/dovozce zpřístupní Prodávajícímu/vývozci informace týkající se plnění povinností podle odstavce (a), (b) nebo (c) do dvou týdnů od prostého vyžádání těchto informací.

13. Další ustanovení

Místem plnění je pro všechny obchody sídlo Prodávajícího.

Vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro případné řešení sporů bude vždy soud určený dle sídla Prodávajícího.

Všechna právně relevantní sdělení jsou pro smluvní strany závazná pouze tehdy, byla-li učiněna v písemné podobě. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na adresy uve­dené v záhlaví smlouvy, objednávce či jejím potvrzení, pokud si písemně neoznámí změnu doručovací adresy.

Smluvní strany se dohodly, že se za doručenou považuje písemnost, která byla prokazatelně odeslána na adresu smluvní strany, jestliže adresát písemnosti, po marném pokusu o její doručení, si písemnost nevyzvedl ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uložení, přičemž poslední den lhůty uložení se považuje za den doručení písemnosti. V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta.

V případě doručování prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem se v pochybnostech považuje za doručenou písemnost, která byla bezchybně odeslána na elektronickou adresu nebo faxové číslo smluvní strany třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 4. 2024 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách www.jumo.cz.